سخنرانی تفسیر قرآن کریم

موضوع سخنرانی : تفسیر سوره حمد و بقره

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی به تفسیر آیات سوره مبارکه حمد و بقره پرداخته اند.

عنوان فایل توضیحات
70 جلسه هفتاد ام دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۹۷ و ۹۸ از سوره مبارکه بقره

69 جلسه شصت و نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۹۴ الی ۹۶ از سوره مبارکه بقره

68 جلسه شصت و هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۹۳ الی ۹۵ از سوره مبارکه بقره

67 جلسه شصت و هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۸۹ الی ۹۱ از سوره مبارکه بقره

66 جلسه شصت و ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۸۸ از سوره مبارکه بقره

65 جلسه شصت و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۸۷ از سوره مبارکه بقره

64 جلسه شصت و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۸۴ الی ۸۶ از سوره مبارکه بقره

63 جلسه شصت و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۸۳ از سوره مبارکه بقره

62 جلسه شصت و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۸۳ از سوره مبارکه بقره

61 جلسه شصت و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۸۰ الی ۸۲ از سوره مبارکه بقره