سخنرانی اخلاق(عیارجان)

موضوع سخنرانی : اخلاق در آیینه آیات و روایات

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این مجموعه سخنرانی با موضوع اخلاق در آیینه آیات و روایات و در قالب کلاس های اخلاق از سال 1386 توسط استاد گرانقدر جناب دکتر اسدی گرمارودی ایراد شده است.

عنوان فایل توضیحات
120 جلسه صد و بیستم دکتر محمد اسدی گرمارودی
119 جلسه صد و نوزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
118 جلسه صد و هجدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
117 جلسه صد و هفدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
116 جلسه صد و شانزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
115 جلسه صد و پانزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
114 جلسه صد و چهاردهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
113 جلسه صد و سیزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
112 جلسه صد و دوازدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
111 جلسه صد و یازدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی