سخنرانی هدف امام حسین

موضوع سخنرانی : هدف امام حسین علیه السلام

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

10 جلسه سخنرانی با موضوع بحثی پیرامون فرمایش امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه توسط استاد دکتر محمد اسدی گرمارودی

عنوان فایل توضیحات
10 جلسه دهم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
9 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی