سخنرانی دعای ابوحمزه ثمالی

موضوع سخنرانی : شرح و تفسیر فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

استاد گرانقدر در این مجموعه سخنرانی که در سال های 79 و 80 و مجموعا در 12 جلسه ایراد شده است به شرح و تفسیر فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی پرداخته اند.

عنوان فایل توضیحات
12 جلسه دوازدهم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
11 جلسه یازدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
10 جلسه دهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
9 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی