سخنرانی فضل فاطمی

موضوع سخنرانی : فضل فاطمی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این مجموعه سخنرانی در دو جلسه تصویری توسط استاد ایراد شده است

عنوان فایل توضیحات
2 جلسه دوم(صوتی-تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول(صوتی-تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی