سخنرانی تفسیر قرآن کریم

موضوع سخنرانی : تفسیر سوره حمد و بقره

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی به تفسیر آیات سوره مبارکه حمد و بقره پرداخته اند.

عنوان فایل توضیحات
10 جلسه دهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۵ از سوره مبارکه بقره

9 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر انتهای آیه ۴ از سوره مبارکه بقره

8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ابتدای آیه ۴ از سوره مبارکه بقره

7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۳ از سوره مبارکه بقره

6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر انتهای آیه ۲ از سوره مبارکه بقره

5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۱ و ابندای آیه ۲ از سوره مبارکه بقره

4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۶ و ۷ از سوره مبارکه حمد

3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۴ و ۵ از سوره مبارکه حمد

2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۲ و ۳ از سوره مبارکه حمد

1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۱ از سوره مبارکه حمد