سخنرانی مفهوم آزادی

موضوع سخنرانی : مفهوم آزادی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

بررسی مفهوم آزادی و آزادگی در اسلام با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، طی 10 جلسه سخنرانی استاد دکتر محمد اسدی گرمارودی

عنوان فایل توضیحات
10 جلسه دهم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
9 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی