سخنرانی مفهوم صبر

موضوع سخنرانی : مفهوم صبر از دیدگاه امام حسین علیه السلام

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این سخنرانی به 9 جلسه بحث پیرامون مفهوم واقعی صبر و تجلّی آن در تمام شئون زندگی بشر با توجّه به فرموده امام حسین علیه السلام در صبح روز عاشورا، پرداخته شده است.
«صبراً بنی الکِرام فَمَالمُوت اِلا قَنْطَره‌‌»

عنوان فایل توضیحات
9 جلسه نهم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی