سخنرانی در محضر واصلان اعلی

موضوع سخنرانی : شرحی بر حدیث نبوی "اِنَّ اَللَّهَ يَغْضَبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ وَ يَرْضَى لِرِضَاهَا"

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

تجلی آثار به اقتضای رتبه وجودی است و بالاترین رتبه وجودی از آن انسانها است که به حکم اختیار، تاج “لقد کرمنا” بر سرش نهاده اند و در وصفش “فتبارک الله” گفته اند؛ لذا تنها اوست که می تواند مَظهر و مُظهرِ صفات الهی بوده و خلیفه الله باشد. همه ارزشهای این خلیفه الله و جلوه تمامی آثار او در جاذبه و دافعه اش خلاصه می شود که تحت لوای رضا و غضب الهی مطرح می گردد.

… اما کذام جاذبه، از جذبه کمال حضرت حق جذاب تر تواند بود؟!

… و کدام جلوه کمال، از کمال فاطمه تام تر می تواند باشد که “اسوه حسنه” بفرمایند:

«اِنَّ اَللَّهَ يَغْضَبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ وَ يَرْضَى لِرِضَاهَا»

و فاطمه، آن واصل اعلای الهی است که وجودش چنان در حضرت حق فانی شده که می فرمایند:

«شَغَلنی لِقاءَ وَجه ربّی الکَریم عَن مَسئَلتی إیّاه»

این مجموعه عرض ارادتی است به آستان ملکوتی ملکه عالم وجود، و جرعه ای است از جام وصل واصلان اعلای الهی، که نهر وجودشان در جوش و خروش است تا تشنه کامانِ عاشقِ وصلِ عالم معنا را به اقیانوسِ عظمتِ هستی بپیوندند.

… و کیست که ویرانه دلش به گنج سر سپردگیشان لایق و میزبان شود و به خود نبالد که:

آن کس که به واصلان اعلی نرسید / لب تشنه بمرد و زار با ما نرسید

آبی که نشد همرهِ رودِ قوی / در خاک فرو رفت و به دریا نرسید

عنوان فایل توضیحات
5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی