سخنرانی مرثیه عدالت

موضوع سخنرانی : مرثیه عدالت

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

مرثیه عدالت نام این مجموعه سخنرانی استاد دکتر محمد اسدی گرمارودی است که در 4 جلسه به آن پرداخته شده است

عنوان فایل توضیحات
4 جلسه چهارم(صوتی-تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم(صوتی-تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم(صوتی-تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول(صوتی-تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی