سخنرانی ارتباط با اولیاء الهی

موضوع سخنرانی : اهمیت ارتباط با اولیاء الهی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی استاد دکتر محمد اسدی گرمارودی طی 9 جلسه به اهمیت ارتباط با اولیاء الهی و نقش آن در کمال انسانها با توجه به درس هایی از واقعه عاشورا پرداخته اند.

عنوان فایل توضیحات
9 جلسه نهم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی