سخنرانی درس‌هایی از اصول عقاید

موضوع سخنرانی : درس هایی از اصول عقاید

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

امتیاز انسان در قدرت انتخاب و گزینش اوست و ملاک انتخاب هر کس، توانایی تشخیص وی بر مبنای عقاید و بینش‌های او می‌باشد؛ از این روست که عقیده صحیح، از مهمترین ملزومات انسانی است. در فرهنگ اسلامی نیز بدین امر توجه بسیاری شده و بر هر فرد مسلمانی واجب گشته است که با تحقیق و تعمق، عقاید خود را شکل دهد و به کسب اعتمادی حقیقی و نه تقلیدی اهتمام ورزد.

از آن جاییکه در نظام اسلامی، عقاید، ریشه و زیربنای اعمال و رفتار هر فرد را شکل می‌دهد، احکام، فرع به عقاید بر شمرده می‌شوند.

سلسله درس پیش رو در 16 جلسه، به بررسی اصول عقاید در اسلام شیعی می‌پردازد و در مجموعه حاضر، اصول توحید و عدل مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

عنوان فایل توضیحات
16 جلسه شانزدهم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
15 جلسه پانزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
14 جلسه چهاردهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
13 جلسه سیزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
12 جلسه دوازدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
11 جلسه یازدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
10 جلسه دهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
9 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی