سخنرانی كوثر و حيات معنوي

موضوع سخنرانی : كوثر و حيات معنوي انسانها

سخنران : دكتر محمد اسدي گرمارودي

توضیحات :

مجموعه سخنراني استاد با موضوع كوثر و حيات معنوي انسانها به مناسبت ايام فاطميه  ٩٧

عنوان فایل توضیحات
3 جلسه سوم دكتر محمد اسدي گرمارودي
2 جلسه دوم دكتر محمد اسدي گرمارودي
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی