سخنرانی بصیرت مراقبه

موضوع سخنرانی : بصیرت مراقبه

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این سخنرانی استاد دکتر محمد اسدی گرمارودی در قالب دو جلسه(صوتی و تصویری) با موضوع بصیرت مراقبه منتشر شده است

عنوان فایل توضیحات
2 جلسه دوم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی