سخنرانی تفسیر قرآن کریم

موضوع سخنرانی : تفسیر سوره حمد و بقره

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی به تفسیر آیات سوره مبارکه حمد و بقره پرداخته اند.

عنوان فایل توضیحات
90 جلسه نود ام دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ابتدای آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

89 جلسه هشتاد و نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۱۲۱ الی ۱۲۳ از سوره مبارکه بقره

88 جلسه هشتاد و هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۱۲۰ از سوره مبارکه بقره

87 جلسه هشتاد و هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۱۱۸ و ۱۱۹ از سوره مبارکه بقره

86 جلسه هشتاد و ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۱۱۸ از سوره مبارکه بقره

85 جلسه هشتاد و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۱۱۶ از سوره مبارکه بقره

84 جلسه هشتاد و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۱۱۵ از سوره مبارکه بقره

83 جلسه هشتاد و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۱۱۳ و  ۱۱۴ از سوره مبارکه بقره

82 جلسه هشتاد و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۱۱۱ و  ۱۱۲ از سوره مبارکه بقره

81 جلسه هشتاد و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۰۹ و آیه ۱۱۰ از سوره مبارکه بقره