سخنرانی صحیفه معرفت

موضوع سخنرانی : صحیفه معرفت

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

صحیفه معرفت عنوان مجموعه سخنرانی استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی است که در 18 جلسه و با موضوع شرح دعای هفدهم صحیفه سجادیه منتشر شده است

عنوان فایل توضیحات
18 جلسه هجدهم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
17 جلسه هفدهم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
16 جلسه شانزدهم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
15 جلسه پانزدهم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
14 جلسه چهاردهم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
13 جلسه سیزدهم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
12 جلسه دوازدهم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
11 جلسه یازدهم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
10 جلسه دهم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
9 جلسه نهم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی