سخنرانی تفسیر قرآن کریم

موضوع سخنرانی : تفسیر سوره حمد و بقره

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی به تفسیر آیات سوره مبارکه حمد و بقره پرداخته اند.

عنوان فایل توضیحات
110 جلسه صد و دهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
109 جلسه صد و نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
108 جلسه صد و هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
107 جلسه صد و هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
106 جلسه صد و ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
105 جلسه صد و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
104 جلسه صد و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
103 جلسه صد و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
102 جلسه صد و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
101 جلسه صد و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی