سخنرانی تفسیر قرآن کریم

موضوع سخنرانی : تفسیر سوره حمد و بقره

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی به تفسیر آیات سوره مبارکه حمد و بقره پرداخته اند.

عنوان فایل توضیحات
100 جلسه صد ام دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ابتدای آیه ۱۲۸ از سوره مبارکه بقره

99 جلسه نود و نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۱۲۶ و ۱۲۷ از سوره مبارکه بقره

98 جلسه نود و هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۱۲۵ و ۱۲۶ از سوره مبارکه بقره

97 جلسه نود و هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

96 جلسه نود و ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

95 جلسه نود و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

94 جلسه نود و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

93 جلسه نود و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

92 جلسه نود و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

91 جلسه نود و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره