سخنرانی اخلاق(عیارجان)

موضوع سخنرانی : اخلاق در آیینه آیات و روایات

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این مجموعه سخنرانی با موضوع اخلاق در آیینه آیات و روایات و در قالب کلاس های اخلاق از سال 1386 توسط استاد گرانقدر جناب دکتر اسدی گرمارودی ایراد شده است.

عنوان فایل توضیحات
90 جلسه نود ام دکتر محمد اسدی گرمارودی
89 جلسه هشتاد و نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
88 جلسه هشتاد و هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
87 جلسه هشتاد و هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
86 جلسه هشتاد و ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
85 جلسه هشتاد و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
84 جلسه هشتاد و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
83 جلسه هشتاد و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
82 جلسه هشتاد و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
81 جلسه هشتاد و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی