سخنرانی اخلاق(عیارجان)

موضوع سخنرانی : اخلاق در آیینه آیات و روایات

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این مجموعه سخنرانی با موضوع اخلاق در آیینه آیات و روایات و در قالب کلاس های اخلاق از سال 1386 توسط استاد گرانقدر جناب دکتر اسدی گرمارودی ایراد شده است.

عنوان فایل توضیحات
30 جلسه سی ام دکتر محمد اسدی گرمارودی
29 جلسه بیست و نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
28 جلسه بیست و هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
27 جلسه بیست و هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
26 جلسه بیست و ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
25 جلسه بیست و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
24 جلسه بیست و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
23 جلسه بیست و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
22 جلسه بیست و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
21 جلسه بیست و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی