سخنرانی درس‌هایی از اصول عقاید

موضوع سخنرانی : درس هایی از اصول عقاید

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

امتیاز انسان در قدرت انتخاب و گزینش اوست و ملاک انتخاب هر کس، توانایی تشخیص وی بر مبنای عقاید و بینش‌های او می‌باشد؛ از این روست که عقیده صحیح، از مهمترین ملزومات انسانی است. در فرهنگ اسلامی نیز بدین امر توجه بسیاری شده و بر هر فرد مسلمانی واجب گشته است که با تحقیق و تعمق، عقاید خود را شکل دهد و به کسب اعتمادی حقیقی و نه تقلیدی اهتمام ورزد.

از آن جاییکه در نظام اسلامی، عقاید، ریشه و زیربنای اعمال و رفتار هر فرد را شکل می‌دهد، احکام، فرع به عقاید بر شمرده می‌شوند.

سلسله درس پیش رو در 16 جلسه، به بررسی اصول عقاید در اسلام شیعی می‌پردازد و در مجموعه حاضر، اصول توحید و عدل مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

عنوان فایل توضیحات
6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی