سخنرانی مرثیه عدالت

موضوع سخنرانی : صادقین

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

معنای صادقین از دیدگاه قرآن کریم و چگونگی همراهی با ایشان

عنوان فایل توضیحات
2 جلسه دوم(صوتی-تصویری) | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول(صوتی-تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی