سیر مطالعاتی – مرحله اول

سیر مطالعاتی پیشنهادی استاد، جناب آقای دکتر محمد اسدی گرمارودی جهت کسب معرفت و تحقیق دینی:

۱- کتاب حکمت شیعی ( نویسنده : مرتضی رحیمی نژاد )

۲- انسان و ایمان ( استاد مرتضی مطهری )

۳- انسان کامل ( استاد مرتضی مطهری )

۴- اسلام و مقتضیات زمان – ۲ جلد ( استاد مرتضی مطهری )

۵- ارکان ایمان شیعی – ۳ جلد ( استاد محمد اسدی گرمارودی )

۶- عقاید استدلالی – ۲ جلد ( ربانی گلپایگانی )

٧- خاتمیت ( استاد مرتضی مطهری )

٨- شیعه در اسلام ( علامه سید محمد حسین طباطبائی )

٩- نقش ائمه ( علیهم السلام ) در احیاء دین – ۱۳ جلد ( علامه عسگری )