تعطیلی جلسه 19 دیماه | موسسه نور عقل و وحیاحتراما به استحضار می رساند جلسه سخنرانی استاد معظم جناب آقای دکتر محمد اسدی گرمارودی در حسینیه مرحوم حاجیان این پنجشنبه(19 دی ماه) تعطیل می باشد.