تعطیلی جلسه 14 آذرماه| موسسه نور عقل و وحیاحتراما به استحضار می رساند جلسه استاد گرانمایه جناب آقای دکتر محمد اسدی گرمارودی شب جمعه این هفته مورخ 14 آذرماه تعطیل می باشد.