سخنرانی موضوعی
عنوانفایلتوضیحات
41جلسه نود امدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ابتدای آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

42جلسه نود امدکتر محمد اسدی گرمارودی
43جلسه هشتاد و نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۱۲۱ الی ۱۲۳ از سوره مبارکه بقره

44جلسه هشتاد و نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
45جلسه هشتاد و هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۱۲۰ از سوره مبارکه بقره

46جلسه هشتاد و هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
47جلسه هشتاد و هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۱۱۸ و ۱۱۹ از سوره مبارکه بقره

48جلسه هشتاد و هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
49جلسه هشتاد و ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی
50جلسه هشتاد و ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۱۱۸ از سوره مبارکه بقره