سخنرانی موضوعی
عنوانفایلتوضیحات
31جلسه نود و پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی
32جلسه نود و پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

33جلسه نود و چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

34جلسه نود و چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی
35جلسه نود و سومدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

36جلسه نود و سومدکتر محمد اسدی گرمارودی
37جلسه نود و دومدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

38جلسه نود و دومدکتر محمد اسدی گرمارودی
39جلسه نود و یکمدکتر محمد اسدی گرمارودی
40جلسه نود و یکمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره