سخنرانی موضوعی
عنوانفایلتوضیحات
21جلسه صد امدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ابتدای آیه ۱۲۸ از سوره مبارکه بقره

22جلسه صد امدکتر محمد اسدی گرمارودی
23جلسه نود و نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۱۲۶ و ۱۲۷ از سوره مبارکه بقره

24جلسه نود و نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
25جلسه نود و هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
26جلسه نود و هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۱۲۵ و ۱۲۶ از سوره مبارکه بقره

27جلسه نود و هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

28جلسه نود و هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
29جلسه نود و ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی
30جلسه نود و ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره