سخنرانی موضوعی
عنوانفایلتوضیحات
191جلسه بیست و پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی
192جلسه بیست و پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی
193جلسه بیست و چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر انتهای آیه ۲۶ از سوره مبارکه بقره

194جلسه بیست و چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی
195جلسه بیست و چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی
196جلسه بیست و سومدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۲۶ از سوره مبارکه بقره

197جلسه بیست و سومدکتر محمد اسدی گرمارودی
198جلسه بیست و سومدکتر محمد اسدی گرمارودی
199جلسه بیست و دومدکتر محمد اسدی گرمارودی
200جلسه بیست و دومدکتر محمد اسدی گرمارودی