سخنرانی موضوعی
عنوانفایلتوضیحات
191جلسه هجدهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
192جلسه هفدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
193جلسه هفدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ابتدای آیه ۲۱ از سوره مبارکه بقره

194جلسه هفدهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی

چگونگی نگرش صحیح به دنیا

195جلسه هفدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
196جلسه هفدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
197جلسه هفدهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
198جلسه شانزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۱۷ الی ۲۰ از سوره مبارکه بقره

199جلسه شانزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی

اثرات وجودی امام حسن علیه السلام در تاریخ اسلام

200جلسه شانزدهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی