سخنرانی موضوعی
عنوانفایلتوضیحات
91جلسه شصت و پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۸۷ از سوره مبارکه بقره

92جلسه شصت و پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی
93جلسه شصت و چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۸۴ الی ۸۶ از سوره مبارکه بقره

94جلسه شصت و چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی
95جلسه شصت و سومدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۸۳ از سوره مبارکه بقره

96جلسه شصت و سومدکتر محمد اسدی گرمارودی
97جلسه شصت و دومدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۸۳ از سوره مبارکه بقره

98جلسه شصت و دومدکتر محمد اسدی گرمارودی
99جلسه شصت و یکمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۸۰ الی ۸۲ از سوره مبارکه بقره

100جلسه شصت و یکمدکتر محمد اسدی گرمارودی