سخنرانی مناسبتی
عنوانفایلتوضیحات
21جلسه هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
22جلسه هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
23جلسه هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
24جلسه ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی
25جلسه ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی
26جلسه ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی
27جلسه پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی
28جلسه پنجم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
29جلسه پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی
30جلسه پنجم|جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی