سخنرانی مناسبتی
عنوانفایلتوضیحات
1جلسه شانزدهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
2جلسه پانزدهم|جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
3جلسه پانزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
4جلسه چهاردهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
5جلسه چهاردهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
6جلسه سیزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
7جلسه سیزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
8جلسه دوازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
9جلسه دوازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
10جلسه یازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی