سخنرانی هدف امام حسین

موضوع سخنرانی : هدف امام حسین علیه السلام

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

10 جلسه سخنرانی با موضوع بحثی پیرامون فرمایش امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه توسط استاد دکتر محمد اسدی گرمارودی

عنوانفایلتوضیحات
10جلسه دهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
9جلسه نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
8جلسه هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
7جلسه هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
6جلسه ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی
5جلسه پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی
4جلسه چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی
3جلسه سومدکتر محمد اسدی گرمارودی
2جلسه دومدکتر محمد اسدی گرمارودی
1جلسه اولدکتر محمد اسدی گرمارودی