سخنرانی نیاز به هدایت الهی

موضوع سخنرانی : نیاز به هدایت الهی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی، در 10 جلسه به بررسی نیاز به هدایت الهی با توجه به حدیث نبوی؛ إنَّ الحُسَینَ مِصباحُ الهُدی و سَفینَةُ النَّجاةِ؛ پرداخته می‌شود.

عنوانفایلتوضیحات
10جلسه دهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
9جلسه نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
8جلسه هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
7جلسه هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
6جلسه ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی
5جلسه پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی
4جلسه چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی
3جلسه سومدکتر محمد اسدی گرمارودی
2جلسه دومدکتر محمد اسدی گرمارودی
1جلسه اولدکتر محمد اسدی گرمارودی