سخنرانی عاشورا و نگاه دینداری

موضوع سخنرانی : عاشورا و نگاه دینداری

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این مجموعه سخنرانی در دهه دوم محرم سال 97 به مدت 5 جلسه در حسینیه عماد زاده اصفهان و با موضوع «عاشورا و نگاه دینداری» توسط استاد گرانقدر ایراد گردیده است.

در این سخنرانی به تحلیل نحوه مواجهه مردم با دین در سه دسته بی تفاوت، موافق و مخالف با توجه به واقعه عاشورا پرداخته خواهد شد.

عنوانفایلتوضیحات
5جلسه پنجم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
4جلسه چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی
3جلسه سومدکتر محمد اسدی گرمارودی
2جلسه دومدکتر محمد اسدی گرمارودی
1جلسه اولدکتر محمد اسدی گرمارودی