سخنرانی معاد در قرآن کریم

موضوع سخنرانی : معاد در قرآن کریم

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی به موضوع معاد در قرآن پرداخته شده است، که شامل معنا و جایگاه معاد، امکان معاد و در ادامه ضرورت معاد است. که برخی از زیرموضوعات آن به شرح زیر می‏‏ باشد.
معاد و برگشتن روح به جسم، معاد در اديان الهی، تعداد آيات درباره معاد بالاترين در قرآن كريم، عبادت و اعتقاد به معاد،آيات قرآن كريم در اثبات امكان معاد، ضرورت معاد

عنوانفایلتوضیحات
35جلسه سي و پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی
34جلسه سي و چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی
33جلسه سي و سومدکتر محمد اسدی گرمارودی
32جلسه سي و دومدكتر محمد اسدي گرمارودي
31جلسه سی و یکمدکتر محمد اسدی گرمارودی
30جلسه سی امدکتر محمد اسدی گرمارودی
29جلسه بیست و نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
28جلسه بيست و هشتمدكتر محمد اسدي گرمارودي
27جلسه بیست و هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
26جلسه بیست و ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی