سخنرانی كوثر و حيات معنوي

موضوع سخنرانی : كوثر و حيات معنوي انسانها

سخنران : دكتر محمد اسدي گرمارودي

توضیحات :

مجموعه سخنراني استاد با موضوع كوثر و حيات معنوي انسانها به مناسبت ايام فاطميه  ٩٧

عنوانفایلتوضیحات
3جلسه سومدكتر محمد اسدي گرمارودي
2جلسه دومدكتر محمد اسدي گرمارودي
1جلسه اولدکتر محمد اسدی گرمارودی