سخنرانی سبط اکبر

موضوع سخنرانی : امام حسن مجتبی علیه السلام - سبط اکبر

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این مجموعه صوتی – تصویری مشتمل بر سخنرانی های جناب استاد در خصوص امام حسن مجتبی علیه السلام است. در این مجموعه گران سنگ به سه محور کلی در خصوص سبط اکبر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله پرداخته شده است؛
محور اول: بررسی فضائل و مناقب آن حضرت
محور دوم: بررسی شبهات وارد شده در خصوص زندگی و سیره ایشان
محور سوم: بررسی بعضی از فرمایشات و دستورات آن بزرگوار به پیروان و شیعیانشان
عناوین سخنرانی های ایشان به شرح زیر است:
تحلیل صلح امام حسن علیه السلام و رد شبهه تعداد زوجات ایشان | جلسه اول
دلایل صلح امام حسن علیه السلام و نتایج آن | جلسه دوم
نقش تولی و تبری در تحقق جامعه ایده آل اسلامی | جلسه سوم
نقش مردم در غلبه حق بر باطل | جلسه چهارم
ابعاد وجودی انسان و نقش تفکر در کمال بعد روحانی | جلسه پنجم
سیره امام حسن علیه السلام و ارتباط آن با فهم مردم | جلسه ششم
ملاک امامت و نقش مردم در اعمال آن | جلسه هفتم
چگونگی بهره مندی موجود مختار از فیض تام الهی | جلسه هشتم
صلح امام حسن علیه السلام و لزوم اطاعت محض از معصوم | جلسه نهم
دنیا از منظر امام حسن علیه السلام | جلسه دهم
عملکرد سیاسی امام حسن علیه السلام | جلسه یازدهم
جایگاه امام حسن علیه السلام در میان فرق اسلامی، قرآن و سنت | جلسه دوازدهم
عوامل احقاق حق در جامعه | جلسه سیزدهم
صفات عبد صالح از منظر امام حسن علیه السلام | جلسه چهاردهم
ارزش تفکر از منظر امام حسن علیه السلام | جلسه پانزدهم(صوتی و تصویری)
اثرات وجودی امام حسن علیه السلام در تاریخ اسلام | جلسه شانزدهم
چگونگی نگرش صحیح به دنیا | جلسه هفدهم

عنوانفایلتوضیحات
17جلسه هفدهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی

چگونگی نگرش صحیح به دنیا

16جلسه شانزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی

اثرات وجودی امام حسن علیه السلام در تاریخ اسلام

15جلسه پانزدهم(صوتی و تصویری)دکتر محمد اسدی گرمارودی

ارزش تفکر از منظر امام حسن علیه السلام

14جلسه چهاردهمدکتر محمد اسدی گرمارودی

صفات عبد صالح از منظر امام حسن علیه السلام

13جلسه سیزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی

عوامل احقاق حق در جامعه

12جلسه دوازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی

جایگاه امام حسن علیه السلام در میان فرق اسلامی، قرآن و سنت

11جلسه یازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی

عملکرد سیاسی امام حسن علیه السلام

10جلسه دهمدکتر محمد اسدی گرمارودی

دنیا از منظر امام حسن علیه السلام

9جلسه نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی

صلح امام حسن علیه السلام و لزوم اطاعت محض از معصوم

8جلسه هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی

چگونگی بهره مندی موجود مختار از فیض تام الهی