سخنرانی تفسیر قرآن کریم

موضوع سخنرانی : تفسیر سوره حمد و بقره

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی به تفسیر آیات سوره مبارکه حمد و بقره پرداخته اند.

عنوانفایلتوضیحات
100جلسه صد امدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ابتدای آیه ۱۲۸ از سوره مبارکه بقره

99جلسه نود و نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۱۲۶ و ۱۲۷ از سوره مبارکه بقره

98جلسه نود و هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۱۲۵ و ۱۲۶ از سوره مبارکه بقره

97جلسه نود و هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

96جلسه نود و ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

95جلسه نود و پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

94جلسه نود و چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

93جلسه نود و سومدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

92جلسه نود و دومدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره

91جلسه نود و یکمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۲۴ از سوره مبارکه بقره