سخنرانی تفسیر قرآن کریم

موضوع سخنرانی : تفسیر سوره حمد و بقره

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی به تفسیر آیات سوره مبارکه حمد و بقره پرداخته اند.

عنوانفایلتوضیحات
80جلسه هشتاد امدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۰۶ و آیات ۱۰۷ و ۱۰۸ از سوره مبارکه بقره

79جلسه هفتاد و نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۰۶ از سوره مبارکه بقره

78جلسه هفتاد و هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ادامه آیه ۱۰۶ از سوره مبارکه بقره

77جلسه هفتاد و هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ابتدای آیه ۱۰۶ از سوره مبارکه بقره

76جلسه هفتاد و ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۱۰۵ از سوره مبارکه بقره

75جلسه هفتاد و پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیات ۱۰۳ و ۱۰۴ از سوره مبارکه بقره

74جلسه هفتاد و چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۱۰۲ از سوره مبارکه بقره

73جلسه هفتاد و سومدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۱۰۱ از سوره مبارکه بقره

72جلسه هفتاد و دومدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۱۰۰ از سوره مبارکه بقره

71جلسه هفتاد و یکمدکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۹۹ از سوره مبارکه بقره