سخنرانی درس‌هایی از اصول عقاید

موضوع سخنرانی : درس هایی از اصول عقاید

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

امتیاز انسان در قدرت انتخاب و گزینش اوست و ملاک انتخاب هر کس، توانایی تشخیص وی بر مبنای عقاید و بینش‌های او می‌باشد؛ از این روست که عقیده صحیح، از مهمترین ملزومات انسانی است. در فرهنگ اسلامی نیز بدین امر توجه بسیاری شده و بر هر فرد مسلمانی واجب گشته است که با تحقیق و تعمق، عقاید خود را شکل دهد و به کسب اعتمادی حقیقی و نه تقلیدی اهتمام ورزد.

از آن جاییکه در نظام اسلامی، عقاید، ریشه و زیربنای اعمال و رفتار هر فرد را شکل می‌دهد، احکام، فرع به عقاید بر شمرده می‌شوند.

سلسله درس پیش رو در 16 جلسه، به بررسی اصول عقاید در اسلام شیعی می‌پردازد و در مجموعه حاضر، اصول توحید و عدل مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

عنوانفایلتوضیحات
16جلسه شانزدهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
15جلسه پانزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
14جلسه چهاردهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
13جلسه سیزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
12جلسه دوازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
11جلسه یازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
10جلسه دهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
9جلسه نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
8جلسه هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
7جلسه هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی