سخنرانی ارتباط با اولیاء الهی

موضوع سخنرانی : اهمیت ارتباط با اولیاء الهی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی استاد دکتر محمد اسدی گرمارودی طی 9 جلسه به اهمیت ارتباط با اولیاء الهی و نقش آن در کمال انسانها با توجه به درس هایی از واقعه عاشورا پرداخته اند.

عنوانفایلتوضیحات
9جلسه نهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
8جلسه هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
7جلسه هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
6جلسه ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی
5جلسه پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی
4جلسه چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی
3جلسه سومدکتر محمد اسدی گرمارودی
2جلسه دومدکتر محمد اسدی گرمارودی
1جلسه اولدکتر محمد اسدی گرمارودی