سخنرانی اخلاق در خانواده

موضوع سخنرانی : اخلاق در خانواده با توجه به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این مجموعه سخنرانی شامل 18 جلسه است که در آن استاد دکتر اسدی گرمارودی به مباحث زیر پرداخته اند:
– اخلاق در خانواده و جامعه با توجه به سیره پیامبر گرامی و ائمه اطهار علیهم السلام – جلسه اول الی هشتم
– نقش رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام در زندگی انسانها – جلسه نهم الی دهم
– زندگی پیامبر اکرم و درسهایی از آن – جلسه یازدهم
– پیروی از انبیاء تنها عامل سعادت بشری – جلسه دوازدهم
– دلایل عدم تحقق جامعه ایده آل اسلامی بعد از بعثت پیامبر اکرم – جلسه سیزدهم
– بررسی زندگی پیامبر اکرم به عنوان الگو و اسوه و مظهر تجلی رحمت حق – جلسه چهاردهم
– اسوه بودن پیامبر اکرم با توجه به آیات قرآن کریم – جلسه پانزدهم
– تحلیل زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با توجه به آیه 144 از سوره مبارکه آل عمران – جلسه شانزدهم
– دلابل پذیرش پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان الگوی عملی در زندگی – جلسه هفدهم
– رابطه ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سعادت بشریت – جلسه هجدهم

عنوانفایلتوضیحات
18جلسه هجدهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
17جلسه هفدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
16جلسه شانزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
15جلسه پانزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
14جلسه چهاردهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
13جلسه سیزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
12جلسه دوازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
11جلسه یازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
10جلسه دهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
9جلسه نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی