سخنرانی اخلاق(عیارجان)

موضوع سخنرانی : اخلاق در آیینه آیات و روایات

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این مجموعه سخنرانی با موضوع اخلاق در آیینه آیات و روایات و در قالب کلاس های اخلاق از سال 1386 توسط استاد گرانقدر جناب دکتر اسدی گرمارودی ایراد شده است.

عنوانفایلتوضیحات
120جلسه صد و بیستمدکتر محمد اسدی گرمارودی
119جلسه صد و نوزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
118جلسه صد و هجدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
117جلسه صد و هفدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
116جلسه صد و شانزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
115جلسه صد و پانزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
114جلسه صد و چهاردهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
113جلسه صد و سیزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
112جلسه صد و دوازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
111جلسه صد و یازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی