سخنرانی دعای ابوحمزه ثمالی

موضوع سخنرانی : شرح و تفسیر فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

استاد گرانقدر در این مجموعه سخنرانی که در سال های 79 و 80 و مجموعا در 12 جلسه ایراد شده است به شرح و تفسیر فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی پرداخته اند.

عنوانفایلتوضیحات
12جلسه دوازدهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
11جلسه یازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
10جلسه دهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
9جلسه نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
8جلسه هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
7جلسه هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
6جلسه ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی
5جلسه پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی
4جلسه چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی
3جلسه سومدکتر محمد اسدی گرمارودی