سخنرانی ها
عنوان فایل توضیحات
21 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
22 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
23 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
24 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
25 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
26 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
27 جلسه پنجم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
28 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
29 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
30 جلسه پنجم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی