سخنرانی ها
عنوان فایل توضیحات
11 جلسه یازدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
12 جلسه دهم|شب عاشورا دکتر محمد اسدی گرمارودی
13 جلسه دهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
14 جلسه دهم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
15 جلسه نهم|شب تاسوعا دکتر محمد اسدی گرمارودی
16 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
17 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
18 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
19 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
20 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی