نردبان جاودان وصل

موضوع سخنرانی : نردبان جاودان وصل

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات : شرحی بر اهمیت و آداب زیارت

زیارت دیدار برجستگانی است که فنا برایشان معنایی ندارد، چرا که از دید قرآنی و شیعی، مرگ تنها رهایی نفس از حجاب جسمانی است و از این روست که اثر بخشی هدایتی این بزرگواران تنها وابسته به حیات مادی ایشان نخواهد بود...
و به میزان معرفت زائر، زیارت نردبانی خواهد شد برای اتصال عالم خاک به افلاک، اتصالی جاودانه و ابدی که عوالم ماده، برزخ و قیامت را در می نوردد...
«نردبان جاودان وصل» شرحی است بر فلسفه و آداب زیارت و پاسخی خواهد بود بر شبهات وهابیت در خصوص این عمل ارزنده که مشتمل بر موضوعات زیر می باشد:
1.فلسفه و اهمیت زیارت
2.فلسفه تبری در زیارت عاشورا
3.اهمیت و آداب زیارت
4. زیارت عارفانه
5.اسرار حج

عنوان فایل توضیحات
8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی