هدف دینداری

موضوع سخنرانی : هدف دینداری

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

پیامبران برای چه آمدند و آدمیان دیندار،به دنبال چه باید باشند؟
مجموعه هدف دینداری پاسخی تفصیلی به سوال فوق است ...

عنوان فایل توضیحات
3 جلسه سوم(صوتی-تصویری) | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم(صوتی-تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول(صوتی-تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی