سخنرانی صحیفه معرفت

موضوع سخنرانی : صحیفه معرفت

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

صحیفه معرفت عنوان مجموعه سخنرانی استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی است که در 18 جلسه و با موضوع شرح دعای هفدهم صحیفه سجادیه منتشر شده است

عنوان فایل توضیحات
8 جلسه هشتم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
7 جلسه هفتم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
6 جلسه ششم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
5 جلسه پنجم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی