سخنرانی های موجود در دسته: تفسیر قرآن کریم

موضوع سخنرانی : تفسیر سوره حمد و بقره

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی به تفسیر آیات سوره مبارکه حمد و بقره پرداخته اند.

عنوان فایل توضیحات
40 جلسه چهل ام دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۴۵ از سوره مبارکه بقره

39 جلسه سی و نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۴۳ و ۴۴ از سوره مبارکه بقره

38 جلسه سی و هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۴۱ و ۴۲ از سوره مبارکه بقره

37 جلسه سی و هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۴۰ از سوره مبارکه بقره

36 جلسه سی و ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۳۹ از سوره مبارکه بقره

35 جلسه سی و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۳۷ و ۳۸ از سوره مبارکه بقره

34 جلسه سی و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۳۶ و ۳۷ از سوره مبارکه بقره

33 جلسه سی و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر انتهای آیه ۳۵ از سوره مبارکه بقره

32 جلسه سی و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر ابتدای آیه ۳۵ از سوره مبارکه بقره

31 جلسه سی و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر آیه ۳۴ از سوره مبارکه بقره