سخنرانی های موجود در دسته: تجلی دلدادگی

موضوع سخنرانی : تجلی دلدادگی با توجه به زیارت اربعین

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

یک جلسه سخنرانی تصویری استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی در خصوص تحلیلی پیرامون علل دلداگی به امام حسین علیه السلام بر مبنای معرفت محققانه و تجلی این دلدادگی در زیارت اربعین